ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 

 
Jelen Szabályzat a Hydrocolor Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza a hatályos adatvédelmi jogszabályok és előírások rendelkezéseinek, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének való megfelelés céljából. 
Jelen Szabályzatot Adatkezelő többi szabályzatának előírásaival összhangban kell értelmezni. Amennyiben a személyes adatok védelmével kapcsolatosan ellentmondás áll fent jelen Szabályzat és a bármely más utasítás vagy korábban elfogadott szabályzat előírásai között, úgy abban az esetben jelen Szabályzat rendelkezései irányadóak.
 
Budapest, 2021. 01. 18.
 
A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA
 
Adatkezelő jelen Szabályzat megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja az adatkezelési tevékenységgel érintett természetes személyek tájékoztatáshoz való jogának érvényesülését, valamint meghatározza azon alapelveket és eljárásrendet, amelyet adatkezelési tevékenysége során követ. Jelen Szabályzat célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak az Adatkezelőnél végzett adatkezelési tevékenységekről és az adatkezelés valamennyi releváns körülményéről, az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 
Jelen Szabályzattal Adatkezelő biztosítani kívánja a jogszabály alapján kötelező nyilvántartások vezetésének rendjét, meghatározza az irányadó adatbiztonsági szintet és az annak érvényesítésére szolgáló eljárást. 
 
Jelen Szabályzat kiterjed az Adatkezelő működése során folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során természetes személyek személyes adatainak kezelése megvalósul, azzal, hogy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló munkavállalók személyes adatainak kezelésére Adatkezelő külön szabályzatot fogadott el, így arra annak speciális rendelkezései irányadók.
 
Jelen Szabályzat időbeli hatálya 2018. november 26. napjától visszavonásig tart.
 

FOGALOM-MEGHATÁROZÁS

 
Jelen Szabályzat szerint az Adatkezelő személye a Hydrocolor Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatkezelő adatai az alábbiak:
 
Székhely: 2013 Pomáz Nyár utca 53.
Cégjegyzékszám: 01-09-717802
Adószám: 12071386-2-13
Telefonszám: +36204163485
Elektronikus levélcím: info@funimals.eu
Képviseli: Sipos-Szalai Linda ügyvezető
 
Az Adatkezelővel munkaviszonyban álló munkavállalók által a munkaviszonyukkal összefüggésben a munkavégzésük során történő adatkezelés Adatkezelőnek tudható be, az Adatkezelő által történő adatkezelésnek minősül.
 
Jelen Szabályzat fogalomhasználata megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében meghatározott rendelkezéseknek, melyből kiemelendőek az alábbiak:
 
 1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok
 3. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 4. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 5. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 7. profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 8. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak 
 9. munkavállaló: az Adatkezelővel mint munkáltatóval munkaviszonyban álló természetes személyek
 
Jelen Szabályzatban használt rövidítések:
 
 1. Infotv. – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 2. GDPR – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
 3. Ptk. – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 4. Mt. – a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 5. Fgytv. – 1997. évi CLV. törvény
 

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

 
Az Adatkezelő adatvédelmi szervezete
 
Adatkezelő adatvédelemmel, adatkezeléssel, adatbiztonsággal és információbiztonsággal kapcsolatos vezetését az Adatkezelő irányítását ellátó mindenkori ügyvezetők látják el, akik a közvetlen irányításuk alá tartozó munkavállalók részére adott utasításokkal és az általuk kiadott szabályzatokkal az Adatkezelő teljes szervezetét irányítják adatvédelem és adatkezelés szempontjából.
 
Adatkezelő jelen Szabályzatot valamennyi munkavállalója számára elérhetővé teszi, őket jelen Szabályzat betartására kötelezi. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy munkavállalói az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi és hatósági kötelezettségeket megismerjék és megtartsák, az adatvédelmi szabályzatok betartását lényeges munkaköri kötelességnek minősíti, a személyes adatokkal kizárólag meghatározott jogosultságok alapján, munkakörüknek megfelelő célból és módon kerülhetnek kapcsolatba, azokat csak a taxatíve meghatározott módon kezelhetik. 
 
Minden munkavállaló köteles munkavégzését úgy megszervezni, hogy Adatkezelő adat- és titokvédelmi előírásai teljesüljenek. Adatvédelmi incidens észlelése esetén a munkavállalók Adatkezelő közzétett adatvédelmi incidens kezeléséről szóló szabályzata szerint kötelesek eljárni. Az adatkezelést végző munkavállalók és adatfeldolgozók az adatkezeléssel kapcsolatosan titoktartásra kötelesek, felelősek a szabályzatok szerinti működés betartásáért, az általuk kezelt személyes adatok integritásáért, sérthetetlenségéért, rendelkezésre állásáért, a szándékos vagy gondatlan magatartásukból fakadó adatvédelmi incidensekért, jogsértésekért. 
 
A jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében Adatkezelő informatikai rendszereit tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el, az általa használt programokat pedig úgy választja meg, hogy azok a mindenkori információbiztonsági követelményeknek megfeleljenek. Informatikai rendszereihez különböző jogosultsági szinteket határoz meg és az információkhoz való hozzájutást jelszóvédelemmel korlátozza, gondoskodik továbbá az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, így különösen rendszeres biztonsági mentésekről és a másolatok elkülönített, biztonságos tárolásáról. 
 
A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében Adatkezelő az ezeket tartalmazó dokumentumokat oly módon helyezi el, hogy az azokhoz való illetéktelen hozzáférést kizárja.
 
Elektronikus adatkezelés Adatkezelő tulajdonát képező vagy kizárólagos használatában lévő számítógépeken, valamint online tároló felületen történik, melyeken a tevékenység naplózása biztosított. 
 
Az adatkezelésre vonatkozó alapvető szabályok
 
Adatkezelő személyes adatokat kizárólag jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel, a személyes adatokat a célhoz kötöttség elvének betartásával, a szükséges mértékben és időtartamban kezeli. Az adatkezelés ennek megfelelően minden szakaszában az előre meghatározott célból történik, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. 
 
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés célját az Adatkezelő az adat felvétele előtt közli az érintettel nyilvánosan elérhető tájékoztató, szabályzat vagy egyedi közlés útján.
 
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 
Amennyiben az adatkezelésre Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe, úgy e célból kizárólag olyan személyeket választ, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelést és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. 
 
Adatkezelő adatkezelést az alábbi esetek valamelyikének fennállása esetén végez:
az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez 
az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé
 
Az érintetti hozzájárulás kizárólag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha az önkéntesen, egyértelműen és megfelelő tájékoztatást, azaz az adatkezelésre vonatkozó információk birtokában követően történik. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét, tehát a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozik. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésre kizárólag az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben kerül sor, azok harmadik személlyel való közlésre, továbbításra nem kerülnek. A megadott személyes adatokat Adatkezelő kizárólag addig kezeli, amíg az érintett részére szolgáltatást nyújt vagy a felek közötti jogviszonyból adódóan ez szükséges, ezt követően azokat törli.
 
Amennyiben a személyes adat kezelését jogszabály rendeli el, illetőleg Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, úgy az adatkezelés kötelező. Kötelező adatkezelés esetén amennyiben az érintett az adatszolgáltatást elmulasztja, úgy Adatkezelő a szolgáltatás nyújtásának megtagadásra jogosult, illetőleg köteles.
 
Az adatkezelés időtartama az adott adatkezelésre vonatkozó tájékoztatóban kerül megjelölésre. Általános szabályként Adatkezelő jelen Szabályzatban rögzíti, hogy az adatkezelés addig történik, ameddig a tárgyi adat kezelésére – az adatkezelés célját figyelembe véve – szükség van. Az adatkezelés hozzájárulás alapján kezelt adatok esetén a hozzájárulás visszavonásáig, bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, illetőleg azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év. Jogszabály alapján történő adatkezelés a jogszabályban meghatározott időtartamig vagy feltételek fennállásáig tart.
 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGAIK ÉRVÉNYESÍTÉSE

 
Az érintettek jogai
 
Tájékoztatáshoz való jog és a személyes adatokhoz való hozzáférés
Az érintett jogosult tájékoztatást kérni kezelt személyes adatainak köréről és az adatkezelés körülményeiről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról és az esetleges adatvédelmi incidensekről, továbbá az adatkezelés megsértése esetén a jogorvoslati lehetőségekről. A tájékoztatáshoz való jog akkor is megilleti az érintettet, ha Adatkezelő a személyes adatait más személytől szerezte meg, mely esetben Adatkezelő arra vonatkozóan is részletes tájékoztatást nyújt, hogy az adatok felvétele kitől, mikor és milyen módon történt.
 
Az érintett jogosult arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokhoz részére hozzáférést biztosít. Az érintett kérelmére a kezelt adatokat Adatkezelő részére másolatban átadja. 
 
A helyesbítéshez való jog
Az érintettek jogosultak a hibásan rögzített személyes adataik helyesbítését, szükség és lehetőség szerint kiegészítését kérelmezni, amelyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíteni köteles.
 
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és a tiltakozáshoz való jog
Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintettek jogosultak az adatok törlését kérelmezni, mely kérelem jogossága szerint a törölni kért adatok minden adatbázisból törlendők. Amennyiben az adatkezelés Adatkezelő jogos érdekén alapul, úgy az érintett az adatkezelés ellen tiltakozni jogosult, amely esetben a személyes adat kizárólag akkor kezelhető tovább, ha Adatkezelő adatkezeléshez fűződő joga elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha a kezelt személyes adat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik. Az elsőbbséget élvező érdek megállapításáig a tárgyi személyes adathoz való hozzáférést Adatkezelő – a lentebbieknek megfelelően – korlátozza.
 
Amennyiben egyes személyi adatok kezelésére a továbbiakban már nincsen szükség abból a célból, amelyből azt addig kezelték, illetőleg az adatkezelés jogellenes, úgy az érintett szintén kérelmezheti a törlést.
 
Amennyiben a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási, vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. Adatkezelő statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 24. § és 26. §-a alapján, mely esetben a továbbított adatok az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek azonosítására nem alkalmasak. 
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintettek jogosultak arra, hogy kérelmükre Adatkezelő korlátozza a rájuk vonatkozó adatkezelést az alábbi esetekben: 
ha a személyes adatok pontosságát az érintett vitatja
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 
Amennyiben valamely személyes adat helyesbítése vagy törlése történik, illetőleg az adatkezelést korlátozni kell, úgy Adatkezelő e tényről minden olyan címzettet tájékoztat, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
 
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Amennyiben Adatkezelőnél adatvédelmi incidens következik be, és az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet valamennyi releváns körülményről. Adatkezelő az érintettet nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat
az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. 
 
Adatkezelő adatvédelmi incidensekre vonatkozó eljárásrendjét részletesen külön közzétett szabályzat tartalmazza.
 
A jogérvényesítés módja
 
Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit és bejelentéseit Adatkezelő fent megjelölt elérhetőségein tudja megtenni.
 
Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi kérelmet és bejelentést megvizsgál, és a beérkezést követő 30, azaz harminc napon belül döntést hoz, amelyet írásban – ideértve az elektronikus levelet is – közöl az érintettel. Adatkezelő írásbeli válaszában a jogorvoslati lehetőségeket is feltünteti. 
 
Adatkezelő rögzíti, hogy a kérelem, illetőleg bejelentés tartalmától függően – éppen az adatvédelmi előírásokból adódóan – abban az esetben fogadható el, ha a kérelmező magát azonosítja. A szükséges azonosítás elmaradása esetén Adatkezelő a kérelmezőt hiánypótlásra szólíthatja fel, amely időtartam a fenti határidőbe – ha az azonosítás ténylegesen szükséges – nem számítandó bele. A beérkező kérelmekről – adatvédelmi jogi kötelezettségének teljesítése érdekében – Adatkezelő nyilvántartást vezet, amely a kérelmező megjelölését, a kérelmezés időpontját és a kérelmet tartalmazza.
 
Amennyiben az érintett Adatkezelő fentiek szerinti döntésével nem ért egyet, vagy Adatkezelő a rá vonatkozó határidőt megfelelő indokolás nélkül elmulasztja, illetőleg a megkeresésre nem reagál, az érintett 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni. Az adatkezelésre vonatkozó pert az érintett– választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A perben a jogellenes adatkezeléssel okozott kár megtérítése mellett a személyiségi jogok – így különösen az adatvédelmi önrendelkezési jog – megsértéséből eredő sérelemdíj-igény is érvényesíthető. Amennyiben Adatkezelő egyes adatkezelési műveletek elvégzése érdekében adatfeldolgozót vett igénybe, úgy az érintettel szemben – az esettől függően az adatfeldolgozó mellett – Adatkezelő is felel az adatfeldolgozó által okozott kárért, valamint sérelemért is. Adatkezelő kizárólag abban az esetben mentesül az okozott kárért és sérelemért való felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj továbbá annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott, így különösen hamis adatszolgáltatás esetén.
 
Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén az érintett jogosult bejelentést tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, honlap: http://www.naih.hu).
 
Adatkezelő rögzíti, hogy az érintetti jogokat jogszabály bizonyos körben, az érintettek alapvető jogaira figyelemmel korlátozhatja, mely esetben Adatkezelő a kötelező jogszabályi előírásokat köteles betartani. Adatkezelő ezen esetekben a beérkező érintetti kérelmekre és bejelentésekre válaszul a jogszabályi korlátozást megjelöli.
 
AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG
 
Természetes személy ügyfelek részére nyújtott szolgáltatás kapcsán történő adatkezelés 
 
Adatkezelő rögzíti, hogy szolgáltatásait jellemzően jogi személyek részére nyújtja, a jogi személyek személyes adatainak kezelésére azonban a GDPR tárgyi hatálya nem vonatkozik.
 
Amennyiben Adatkezelő természetes személy ügyfelek részére szolgáltatást nyújt, úgy Adatkezelő a szerződés megkötése, teljesítése – ezáltal a szolgáltatás nyújtása – és megszűnése kapcsán a szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli a vele ügyfélkapcsolatban álló természetes személyek következő adatait: név, lakcím (számlázási és szállítási cím), telefonszám és elektronikus levélcím (a kapcsolattartás érdekében), adóazonosító jel, a megrendelés teljesítéséhez szükséges egyéb, esetileg meghatározott adatok. Az adatokat Adatkezelő közvetlenül az érintettől szerzi be, elektronikus vagy postai úton, illetőleg személyes egyeztetés szerint. Adatkezelő a megrendelés és a megrendelő adatait tartalmazó iratokat, így különösen elektronikus levelet az adott megrendeléshez fűzve – és a jogosulatlan hozzáférést kizárva – megőrzi. Adatkezelő rögzíti, hogy az elektronikus levélcímére érkező levelek a szolgáltató szerverén tárolásra kerülnek.
 
Az adatkezelés jogalapja a fentiek szerint az érintettel kötött szerződés teljesítése, a kérelmezett adatok felvétele hiányában ugyanis a megfelelő szolgáltatást az Adatkezelő nyújtani nem képes. A megadott személyes adatokat a jelen Szabályzatnak az adatkezelés alapvető szabályairól szóló fejezetében meghatározottak szerinti időtartamig, elsődlegesen a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítéssel való megszűnéséig, jogvita esetén annak jogerős megszűnéséig kezeli, a törlés időpontjáig azok elzárásáról gondoskodik. A név és lakcím személyes adatok kezelésére szükség van továbbá a felek által kikötött vállalkozói díj megfizetéséhez szükséges számla kiállításához is, mely számlák Adatkezelő mindenkori könyvelője felé továbbításra kerülnek. A számlaadatok kezelésének jogalapja a fentiektől eltérően az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
 
Jogi személy ügyfelek részére nyújtott szolgáltatás kapcsán történő adatkezelés 
 
Adatkezelő rögzíti, hogy az üzleti titok körébe tartozó adatok védelme érdekében eljár, így különösen a jogi személy ügyfelek adatainak kezelése is Adatkezelő fentiekben részletezett biztonságú eszközein és rendszereiben, az általánosan meghatározott biztonsági szinten történik.
Adatkezelő rögzíti, hogy amennyiben jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése körében természetes személyek személyes adatainak kezelésére köteles, úgy az adatkezelés jogalapja partnerével kötött szerződés teljesítése, az érintettek esetlegesen szükséges hozzájárulásának beszerzéséről, az érintettek megfelelő tájékoztatásáról a – személyes adatokat szolgáltató – partner köteles gondoskodni. Adatkezelő az ekként kezelt személyes adatok vonatkozásában is megtartja a jelen Szabályzatban foglaltakat, ugyanakkor rögzíti, hogy az érintettek személyes adatainak beszerzése, az adatkezelés módja és terjedelme a partnerrel kötött szerződés függvénye.
 
Adatkezelő honlapjának használata
 
A cookie kisebb adatállomány, amelyet az Adatkezelő által üzemeltetett honlap látogatójának számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén hozhat létre a weboldalt megjelenítő program, és a látogató eszközének felismerését teszi lehetővé, ezáltal biztosítva a látogató igényeihez alakított tartalom megjelenítését. A cookie-t a webkiszolgáló küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a kiszolgálónak. A cookie nem tartalmaz futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat, valamint nem fér hozzá a látogató számítógépén tárolt adataihoz. A cookie-k használatából eredő információkat és személyes adatokat Adatkezelő nem adja át harmadik személy részére, a technikailag rögzítésre kerülő adatok más személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze, Adatkezelő döntést azok alapján nem hoz.
 
Az Adatkezelő által használt cookie-kat az érintett böngészője segítségével bármikor törölheti internetezésre használt eszközéről. A cookie-k törlésének menetét érintett által használt böngésző határozza meg, melyről a böngésző súgó menüje nyújt részletes információt.
 
Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel
 
Adatkezelő honlapján keresztül lehetőséget biztosít a vele való kapcsolatfelvételre, melyhez kötelezően megadandó személyes adat a kapcsolatfelvevő neve és e-mail címe. Ezen adatok megadása szükséges annak érdekében, hogy Adatkezelő a kapcsolatfelvételre érdemben válaszoljon. A személyes adatok megadása önkéntes alapon történik, a megadott személyes adatokat Adatkezelő önkéntes hozzájárulás alapján kezeli. Az önkéntes hozzájárulás az érintett személyes adatainak a honlap elektronikus felületére való bevitellel megadottnak tekintendő. A kezelt személyes adatok köre megegyezik a kapcsolatfelvevő által megadott adatokkal.
 
Adatkezelővel a honlapján megadott elérhetőségein keresztül történő kapcsolatfelvétel esetén Adatkezelő az esetlegesen megadott személyes adatokat önkéntes hozzájárulás alapján kezeli. Az adatkezelésre kizárólag az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben kerül sor, azok harmadik személlyel való közlésre, továbbításra nem kerülnek. A megadott személyes adatokat Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig Adatkezelő az érintettel kapcsolatban áll, így különösen ameddig részére szolgáltatást nyújt, ezt követően azokat törli.
 
Adatkezelés panaszfelvétel kapcsán 
 
Adatkezelő a fogyasztói jogok érvényesülése érdekében fogyasztónak minősülő ügyfelei részére panaszügyintézést biztosít. A fogyasztói panaszokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben az alábbi személyes adatok kerülnek rögzítésre: a fogyasztó neve, lakcíme, a fogyasztó aláírása, valamint a panasz alapját képező magatartás (mulasztás) adatai. Ezen adatok kezelése jogi kötelezettség teljesítése érdekében történik, az adatok körét a Fgytv. 17/A. § (5) bekezdése határozza meg. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát Adatkezelő a Fgytv. 17/A § (7) bekezdése alapján 5, azaz öt évig köteles megőrizni és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. Az adatkezelés jogalapja a fogyasztói panaszok kapcsán a fentiek szerint jogi kötelezettség teljesítése.
 
Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése 
 
Adatkezelő működése során lehetővé teheti az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra jelentkezzenek az álláspályázatban meghatározott módon. Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 
A kezelhető személyes adatok köre kiterjed az érintett által a jelentkezés során megadott valamennyi személyes adatra, így különösen: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkező referenciái. Referenciaadat megadása esetén Adatkezelő az abban megjelölt személlyel a kapcsolatot – az adatok ellenőrzése érdekében – felveheti, amelyhez az érintett – a referenciaadat önkéntes közlésével – hozzájárul.
 
A személyes adatok kezelése a jelentkezés, pályázat elbírálása, a legalkalmasabb jelölt kiválasztása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése, illetőleg kapcsolattartás. A személyes adatok továbbításra nem kerülnek, azokat kizárólag az álláspályázat elbírálására jogosult ismeri meg. Az adatkezelés időtartama az álláspályázat elbírálása, a beadott pályázat visszavonása esetén az erről szóló értesítés beérkezése, ezt követően a fel nem vett jelentkezőket Adatkezelő az elutasítás tényéről értesíti és személyes adataikat törli. A felvett jelentkező személyes adatainak kezelésére a munkaviszony létesítését követően eltérő, a munkavállalókra irányadó külön szabályok vonatkoznak.
 

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

 
Adatkezelő az adatvédelmi incidensek megelőzésére, kezelésére, orvoslására és nyilvántartására külön szabályzatot fogadott el, amely jelen Szabályhoz csatolásra kerül, illetőleg Adatkezelő azt nyilvánosan hozzáférhetővé teszi, munkavállalóival megismerteti. Adatkezelő adatvédelmi incidensek kezelésére vonatkozó rendjére e külön szabályzat irányadó.
 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 
Jelen Szabályzat megállapítására és módosítására Adatkezelő mindenkori ügyvezetése jogosult. 
 
Jelen Szabályzatot Adatkezelő honlapján és székhelyén közzéteszi, valamint munkavállalóival megismerteti. 
 

SZABÁLYZAT 

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

 
A Hydrocolor Korlátolt Felelősségű Társaság mint adatkezelő (továbbiakban Adatkezelő) a hatályos jogszabályok előírásai alapján adatkezelése során köteles a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtani annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
 
Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens így különösen az Adatkezelő működése során használt, személyes adatokat tároló laptop vagy mobiltelefon elvesztése, a személyes adatokat tartalmazó adathordozók nem biztonságos tárolása, megsemmisítése, továbbítása és az Adatkezelő által használt informatikai rendszerek elleni támadások, honlap feltörése. 
 
Adatkezelő törekszik az adatvédelmi incidensek megelőzésére, azok kezelésére, orvoslására és nyilvántartására vonatkozó intézkedéseit és eljárását jelen Szabályzat tartalmazza.
 
I. Megelőző intézkedések
 
Adatkezelő adatvédelmi rendszert épített ki, amelyben az adatkezelésre vonatkozó valamennyi releváns körülmény szabályozásra került. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy munkavállalói az adatkezelésre vonatkozó kötelezettségeket megismerjék és megtartsák, az adatvédelmi szabályzatok betartását lényeges munkaköri kötelességnek minősíti, a személyes adatokkal kizárólag meghatározott jogosultságok alapján, munkakörüknek megfelelő célból és módon kerülhetnek kapcsolatban, azokat csak a taxatíve meghatározott módon kezelhetik. Az adatkezelést végző munkavállalók és adatfeldolgozók az adatkezeléssel kapcsolatosan titoktartási nyilatkozatot tesznek. 
 
Adatkezelő a személyes adatok védelméről mind elektronikus, mind papír alapú nyilvántartásaiban gondoskodik. Az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében Adatkezelő informatikai rendszereit tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el, az általa használt programokat pedig úgy választja meg, hogy azok a mindenkori információbiztonsági követelményeknek megfeleljenek. Gondoskodik továbbá a rendszeres biztonsági mentésekről és a másolatok elkülönített, biztonságos tárolásáról.
II. Kockázatértékelés adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén
 
Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén azt az Adatkezelő az alábbi körülmények szerint vizsgálja:
 
a) az érintett adatok köre, azok osztályozása (személyes adat vagy annak valamely különleges kategóriája), az érintettek száma és kategóriája és az érintett azonosíthatósága az adatvédelmi incidenssel érintett adatokból
b) az adatkezelés körülményei
c) további sérelem elhárításához vagy a bekövetkezett sérelem csökkentéséhez azonnali intézkedés szükséges-e, az adatvédelmi incidens kezelése a normális ügyvitelen túli munkavégzést szükségessé tesz, a normális ügyvitelben fennakadást eredményez-e
d) a sérelem tartós hátrányos eredményt okozott-e az érintettnek
e) büntetőjogi vagy szabálysértési eljárási jogkövetkezményei lehetnek-e
f) a sérülés körülményeinek vizsgálata, a biztonság csökkenésének mértéke, az adatvédelmi incidens bekövetkezése kapcsán fennálló szándékosság vizsgálata 
 
III. Eljárás adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén
 
Amennyiben Adatkezelő bármely munkavállalója adatvédelmi incidens bekövetkezését észleli, úgy köteles azt késedelem nélkül bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlójának, valamint annak körülményeit feljegyezni, így különösen
 
 • az észlelés napját és időpontját, valamint, ha megállapítható a (feltételezett) adatvédelmi incidens bekövetkezésének napját és időpontját;
 • azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyet az adatvédelmi incidens érint;
 • a bekövetkezés okát és terjedelmét
 
Adatvédelmi incidenst bejelenthet bármely személy Adatkezelő elérhetőségein.
 
Az adatvédelmi incidens orvoslása érdekében Adatkezelő késedelem nélkül megteszi a szükséges intézkedéseket, és azokat részletesen dokumentálja. Ilyen intézkedés különösen a jelszavak módosítása, informatikai rendszerek átmeneti zárolása.
 
Adatkezelő ezen intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat, amennyiben jogszabály ilyeneket előír.
 
Az adatvédelmi incidens fentiek szerint történő értékelését a tudomásszerzést követő 24 órában el kell végezni. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azt követően, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az 1. számú melléklet szerint, kivéve, ha az adatvédelmi incidens a fentiek szerint kockázattal valószínűsíthetően jár. 
 
Jelentős kockázat esetén Adatkezelő tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, közli annak jellegét és a valószínűsíthető következményeket, valamint az orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. Az érintettet nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
 • Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. 
 
 

1. Számú melléklet

 
az adatvédelmi incidens bejelentéséről az
az EU 2016/679 Rendelet 33. cikk alapján
 
Címzett:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www: http://www.naih.hu
 
Alulírott Adatkezelő az alábbiakban meghatározott adatvédelmi incidenssel kapcsolatban az EU 2016/679 Rendeletének 33. cikke alapján az alábbi bejelentést teszem:
 
1. Adatkezelő neve és azonosító adatai:
 
Hydrocolor Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 2013 Pomáz, Nyár utca 53
adószám: 12071386-2-13
telefonszám: +36204163485
e-mail: info@funimals.eu
képviseli: Sipos-Szalai Linda ügyvezető
 
2. Az adatvédelmi incidens jellegének ismertetése:
3. Az adatvédelmi incidenssel érintett egység neve és elérhetőségi adatai:
4. Az adatvédelmi incidens időpontja:
5. Ha a bejelentés nem történt meg az észlelést követő 72 órán belül, a késedelem igazolására szolgáló indokok:
6. Az érintettek kategóriái és hozzávetőleges száma:
7. Az incidenssel érintett adatok kategóriái és hozzávetőleges száma:
8. Az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények ismertetése:
9. Az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések – beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket – ismertetése:
 

2. Számú melléklet

 
Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
 
Adatkezelő neve és azonosító adatai:
Hydrocolor Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 2013 Pomáz Nyár utca 53
adószám: 12071386-2-13
telefonszám: + 36204163485
e-mail: info@funimals.eu
képviseli: Sipos-Szalai Linda ügyvezető
 
1. Az adatkezelés célja: jogi kötelezettség teljesítése
2. Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679 Rendeletének 33. cikk (5) bekezdése
3. Adatvédelmi incidens azonosítására szolgáló jelzés (pl. dátumból képzett azonosítószám):
4. Adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok köre:
5. Az adatvédelmi incidenssel érintett érintettek köre:
6. Az adatvédelmi incidenssel érintett érintettek száma:
7. Az adatvédelmi incidens időpontja:
8. Az adatvédelmi incidens körülményei:
9. Az adatvédelmi incidens jellegének ismertetése:
10. Az adatvédelmi incidens hatásai:
11. Az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések:
12. Az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatok (ha van):
13. Az adatvédelmi incidensre vonatkozó bejegyzés lezárásának időpontja és az azt lezáró neve, aláírása: